Page Up

What's New i2Trade History PC


> Version 2.17.0.0   อัพเดทวันที่  8/11/2013
1.สามารเลือกได้ว่าจะ Login ดูข้อมูลตลาดหุ้นอย่างเดียวหรือดูทั้งหุ้นและอนุพันธ์

- หากผู้ใช้เลือก Support TFEX จะสามารถดูข้อมูลได้ทั้งหุ้นและอนุพันธ์
- หากผู้ใช้ไม่ได้เลือก Support TFEX จะสามารถดูข้อมูลได้เฉพาะหุ้นอย่างเดียว


2.เพิ่มฟังก์ชั่น Alert & Notification สามารถตั้งเงือนไขของการ Alert แจ้งเตือนได้มากกว่าหนึ่งเงือนไขในหุ้นตัวเดียวกัน

- Alert On PC- Mobile Notification


3.รองรับการตั้ง Alert ของ อนุพันธ์ (TFEX)

- Alert On PC- Mobile Notification***สามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ : http://www.i2trade.com/alert/index.html


4.แสดง Menu Ranking กลับมาเหมือนเดิม

5.ปรับปรุง Menu News ให้สามารถ ค้นหาข้อมูลตามหุ้นที่ต้องการได้

6.หน้า Market Watch เพิ่มการแสดง Volume Analysis

- Volume Analysis จะแสดงเฉพาะเมื่อเลือกดูข้อมูลหุ้นเท่านั้น

7.ปรับการแสดงผลในหน้า Portfolio

- เพิ่มการแสดงผล Profit/Loss, Credit, Total Realize/Profit, Confirm Summary และ Confirm by Stock
*** หากลูกค้าเป็นบัญชี Credit Balance จะสามารถมองเห็นเมนู Credit

8.เพิ่มฟังก์ชั่น Smart One Click***สามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ : http://www.i2trade.com/smart_one/index.html

9.เพิ่มฟังก์ชั่น Batch Order***สามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ : http://www.i2trade.com/batch_order/index.html

10.เพิ่มฟังก์ชั่น Re-Order***สามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ : http://www.i2trade.com/re_order/index.html

11.เพิ่มฟังก์ชั่น Risk Control***สามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ : http://www.i2trade.com/risk_control/index.html

12.เพิ่มการส่งคำสั่งแบบ Stop Order***สามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ : http://www.i2trade.com/stop_order/index.html

13.เพิ่มฟังก์ชั่น Portfolio Clearing Tool***สามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ : http://www.i2trade.com/portfolio/index.html