Page Up
  


 
 
   เพื่อให้ทราบแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ จึงแสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณ และราคาเสนอซื้อ เสนอขายที่ดีที่สุด และยังแสดงการจับคู่ครั้ง ล่าสุดพร้อมกันไปด้วย และแสดงราคาที่คาดว่าจะเป็นราคา เปิดและราคาปิดของวันทำการก่อน เพื่อให้เปรียบเทียบข้อมูล
   เป็นการดูข้อมูลของตลาดว่าเป็นอย่างไร การจับคู่ครั้งล่าสุดของตลาด ฯ เป็นของหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ใด และ ตกลงกันได้ในราคา และปริมาณเท่าใด เป็นการตกลงที่เกิดจากการเคาะซื้อ หรือการเคาะขายเป็นหน้าจอที่ทำให้สามารถ ติดตามดูข้อมูลว่าตลาดฯ มีความคึกคักเพียงใด

   คือการแสดงรายละเอียดการเสนอซื้อ (BID) และเสนอขาย (OFFER) ของหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ได้ 8ตัว ในหนึ่งหน้าจอพร้อมๆ กัน โดย
ผู้ใช้งานสามารถเลือกหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ที่ต้องการให้แสดงได้ด้วยตัวเองทั้ง 8 ตัว ซึ่งแต่ละหลักทรัพย์จะมีข้อมูลที่ไม่ละเอียดมากนักเนื่องจากต้องการให้สามารถดูรายละเอียดของหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
ได้มากกว่า 1ตัว
 

   หน้าจอ Summary สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ได้ โดยแบ่งเป็น 4 หน้าจอย่อยดังนี้
1. Stock In Play (ช่วงราคาพื้น จนถึงราคาเพดาน)
2. Sale By Price (สรุปรายการซื้อ ขาย ณ ราคาต่างๆ)
3. Sale By Time (แสดงรายการซื้อ ขายตามเวลา)
4. View OddLot (ข้อมูลของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น)
 
 

   สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ได้ โดยแบ่งเป็น 4 หน้าจอย่อยดังนี้
Top Active คือ หลักทรัพย์ต่างๆตามลำดับ
Best Projected Open Price คือ ตราสารที่ราคาคาดการณ์ราคาเปิด เปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุด
Best Projected Close Price คือ ตราสารที่ราคาคาดการณ์ราคาปิด เปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุด
Best Open Price คือ ตราสารที่ราคาเปิด เปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุด
 

   เป็นการดูสภาพการซื้อ / ขายทั่ว ไปของตลาด ฯ เพื่อการวิเคราะห์สภาพทั้ว ไปหรือเพื่อการซื้อ หรือการขาย หลักทรัพย์ เราจึงจำเป็นต้องทราบข้อมูลที่สามารถบ่งชีถึงภาพรวมของการซื้อ / ขายทั้ง ตลาด ข้อมูลก็ได้แก่
ปริมาณการซื้อ / ขายรวมทุกกระดาน มูลค่าการซื้อ / ขายรวมทุกกระดาน
และ ส่วนแบ่งตลาดรวมทุกกระดาน

   สามารถอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ใช้ดูได้ทั้ง ข่าวสารรายหุ้นที่ท่านสนใจและข่าวสารของหุ้นต่าง ๆ ที่ตลาด หลักทรัพย์ฯ

   เป็นหน้าจอสำหรับทำการตรวจสอบดูรายการซื้อ /ขายที่ได้ส่งคำสั่ง ไปว่ามีรายละเอียดใดบ้าง นอกจากที่หน้าจอนี้ จะสามารถดูรายละเอียดของรายการคำสั่ง แล้ว ยังมีหน้าที่ในการยกเลิกคำสั่ง ได้ (Cancel)
   สามารถดูรายการคำสั่ง ซื้อ ขาย ได้ 3 แบบ ดังนี้
1. View Order by Transactionsคือ การดูรายการคำสั่งซื้อขายตาม Order Number
2. View Order by Stockคือ การดูรายการคำสั่ง ซื้อขายตาม Stock
3. View Stop Orderคือ การดูรายการคำสั่ง ซื้อ ขายที่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ล่วงหน้า
4. Re-Orderคือ การส่งคำสั่ง ใหม่อีกครั้ง เฉพาะคำสั่ง ที่ยังไม่เกิดการจับคู่

    ลูกค้าส่วนใหญ่มักต้องการจะทราบว่า ณ ขณะนั้น ตนเองมีหุ้นอยู่ในพอร์ตเท่าไร และ ยังมีวงเงินเครดิต เหลืออยู่เท่าไร ถ้าขายหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตแล้วจะได้กำไร /ขาดทุนเท่าไร เมื่อเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เป็นอยู่ ได้ออกแบบฟังก์ชัน ที่สะดวกแก่ผู้ใช้ในการที่จะดูแลและบอกข้อมูลที่สำคัญเหล่านีให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว, ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ลูกค้าสามารถที่จะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนในการซื้อ /ขาย หุ้นได้อย่างรวดเร็ว จากที่กล่าวมาแล้วนี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถบริการและดูแลลูกค้าของผู้ใช้ได้อย่างดียิ่งขึน

   การส่งคำสั่งซื้อ/ขาย เป็นเรื่องหลักสาคัญของระบบนี้ ในการส่งคำสั่งซื้อขายได้ จะมีการตรวจสอบด้วยระบบก่อนในระดับหนึ่ง ว่าสามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขายได้หรือไม่ ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์

   เป็นการแจ้งเตือนราคาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยสามารถแสดงผลได้ทัั้ง
บน Computer PC และบนมือถือใน ระบบ Android, iPhone และ iPad

   โดยการแจ้งเตือนจะแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน
           Price Alert on PC เป็นการตรวจราคาล่าสุดว่าถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 
  
    * การตั้งการแจ้งเตือน 1 หุ้นสามารถตั้งเงื่อนไขได้มากกว่า 1 เงือนไข
            Mobile Notification

  
   แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
1. Price Alert เป็นการตรวจราคาล่าสุดว่าถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 * การตั้งการแจ้งเตือน 1 หุ้นสามารถตั้งเงื่อนไขได้มากกว่า 1 เงือนไข
2. Portfolio Alert เป็นฟังก์ชันที่คอยตรวจจับหุ้นในพอร์ตว่ามีต้นทุนหรือราคาเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้
3. Most Active การสรุปการซื้อขายรายวัน , SET Index และหุ้นที่มีการซื้อขายมากสุด ณ เวลานั้น


   ใช้ในการวิเคราะห์การซื้อ /ขาย หุ้น สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ PC, Tablet และ SmartPhone ทั้ง ในระบบ IOS และ Android