Page Up 

   เพื่อให้ทราบแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ จึงแสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณและราคาเสนอซื้อ เสนอขายที่ดีที่สุด แสดงการจับคู่ครั้งล่าสุดพร้อมกันไปด้วย และแสดงราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิดและราคาปิด ของวันทำการก่อน เพื่อให้เปรียบเทียบข้อมูล

   แสดงข้อมูลราคา ชื่อย่อ ที่ท่านสนใจ(Favorites) และ Ranking ต่างๆ ได้แก่ Most Active Value, Volume, Top Gainer, Top Loser และ Sector หรือ Underlying ต่างๆ บนตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์

   หน้าจอ Stock Summary สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ได้ โดยแบ่งเป็น 4 หน้าจอย่อยดังนี้
   1. Stock In Play (ช่วงราคาพื้น จนถึงราคาเพดาน)
   2. Sale By Price (รายการซื้อ ขายที่ราคาต่างๆ)
   3. Sale By Time (รายการซื้อ ขายตามเวลา)
   4. View OddLot (รายการข้อมูลของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น)

   แสดงรายละเอียดการเสนอซื้อ เสนอขาย 5 Bids/ 5 Offers ของหลักทรัพย์ได้ 4 หลักทรัพย์ โดยผู้ใช้งาน สามารถเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการให้แสดงได้ด้วยตัวเองทั้ง 4 หลักทรัพย์ ซี่ง แต่ละหน้าจะแสดงได้ 4 หลักทรัพย์ และ แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์

   แสดงข้อมูลภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ ความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง ดัชนีของ Sector และ Industry แบบเรียลไทม์จะสามารถแสดงข้อมูล
ได้ 3 หน้าจอโดยสไลด์ไปทางซ้ายมือ

   เป็นการดูข้อมูลของตลาดฯว่าเป็นอย่างไร การจับคู่ครั้งล่าสุดของตลาดฯ
เป็นของหลักทรัพย์ใด และตกลงกันได้ ในราคา และปริมาณเท่าใด เป็นการตกลงที่เกิดจากการเคาะซื้อ หรือการเคาะขาย สามารถดูตลาดหลักทรัพย์ แสดงข้อมูล แบบเรียลไทม์

   เป็นหน้าจอสำหรับทำการตรวจสอบดูรายการซื้อ /ขายที่ได้ส่งคำสั่ง ไปว่า
มีรายละเอียดใดบ้าง นอกจากที่หน้าจอนี้ จะสามารถดูรายละเอียดของรายการคำสั่ง แล้ว ยังสามารถยกเลิกคำสั่ง (Cancel) ได้อีกด้วย

   หน้าจอแสดงพอร์ตของหุ้น และแสดงวงเงินเครดิต ของลูกค้า ถ้าขายหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตแล้วจะได้กำไร/ขาดทุน เท่าไร เมื่อเทียบกับสถานการณ์
ในปัจจุบันที่เป็นอยู่

   การส่งคาสั่งซื้อ/ขาย เป็นเรื่องหลักสาคัญของระบบนี้ ในการส่งคำสั่งซื้อขายได้ จะมีการตรวจสอบด้วยระบบก่อนในระดับหนึ่ง ว่าสามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขายได้หรือไม่ ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์


   ใช้ในการวิเคราะห์การซื้อ /ขาย หุ้น สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ PC, Tablet และ SmartPhoneทั้ง ในระบบ IOS และ Android