Page Up 

   เพื่อให้ทราบแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์และของราคา Series จึงแสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณและราคาเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด และยังแสดงการจับคู่ครั้งล่าสุดพร้อมกันไปด้วย และแสดงราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิดและราคาปิดของวันทาการก่อน เพื่อให้เปรียบเทียบข้อมูล

   แสดงข้อมูลราคา ชื่อย่อ ที่ท่านสนใจ(Favorites) และ Ranking ต่างๆ ได้แก่ Most Active Value, Volume, Top Gainer, Top Loser และ Sector หรือ Underlying ต่างๆ บนตลาดหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ซึ่งแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์

   หน้าจอ Stock Summary สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ได้ โดยแบ่งเป็น 4 หน้าจอย่อยดังนี้
1. Stock In Play (ช่วงราคาพื้นจนถึงราคาเพดาน)
2. Sale By Price (รายการซื้อขายที่ราคาต่างๆ)
3. Sale By Time (รายการซื้อขายตามเวลา)
4. View OddLot (รายการข้อมูลของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น)

    คือ การแสดงรายละเอียดการเสนอซื้อ (BID) และเสนอขาย (OFFER) ของหลักทรัพย์ได้ 6 หลักทรัพย์ โดยผู้ใช้งานสามารถดูได้ทั้งตลาด Equity และตลาด Derivative เลือกหลักทรัพย์ ที่ต้องการให้แสดงได้ด้วยตัวเองทั้ง 6 หลักทรัพย์ ซึ่งแต่ละหน้าจะแสดงได้ 2 หลักทรัพย์ และสามารถสไลด์ไปดูหลักทรัพย์ที่ 2-6 ได้ โดยจะสามารถสไลด์ได้ 3 หน้า

   เป็นการดูสภาพการซื้อ / ขายทั่วไปของตลาด ฯ เพื่อการวิเคราะห์สภาพทั่วไปหรือเพื่อการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ เราจึงจาเป็นต้องทราบข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ถึงภาพรวมของการซื้อ / ขายทั้งตลาด ข้อมูลก็ได้แก่ ปริมาณการซื้อ / ขายรวมทุกกระดาน มูลค่าการซื้อ / ขายรวมทุกกระดาน และ ส่วนแบ่งตลาดรวมทุกกระดาน

   เป็นการดูข้อมูลของตลาดฯว่าเป็นอย่างไร การจับคู่ครั้งล่าสุดของตลาดฯ เป็นของหลักทรัพย์ใด และตกลงกันได้ในราคา และปริมาณเท่าใด เป็นการตกลงที่เกิดจากการเคาะซื้อหรือการเคาะขาย สามารถดูได้ทั้งตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์

   เป็นหน้าจอสาหรับทาการตรวจสอบดูรายการซื้อ/ขายที่ได้ส่งคาสั่งไปว่ามีรายละเอียดใดบ้าง นอกจากที่หน้าจอนี้จะสามารถดูรายละเอียดของรายการคาสั่งแล้ว ยังสามารถยกเลิกคาสั่ง (Cancel) ได้
   สามารถดูรายการคาสั่งซื้อขาย ได้ 3 แบบ ดังนี้
1. View Order คือ การดูรายการซื้อ/ขายที่ได้ส่งคาสั่งไปว่ามีรายละเอียดใดบ้าง
2. View Stop Order คือ การดูรายการคาสั่งซื้อขายที่ได้กาหนดเงื่อนไขไว้ล่วงหน้า
3. Re-Order คือ การส่งคาสั่งใหม่อีกครั้งเฉพาะคาสั่งที่ยังไม่เกิดการจับคู่

   หน้าจอแสดงพอร์ตของหุ้น และแสดงวงเงินเครดิต ของลูกค้า ถ้าขายหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตแล้วจะได้กำไร/ขาดทุนเท่าไร เมื่อเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เป็นอยู่

     การส่งคำสั่งซื้อ/ขาย เป็นเรื่องหลักสาคัญของระบบนี้ ในการส่งคำสั่งซื้อขายได้ จะมีการตรวจสอบด้วยระบบก่อนในระดับหนึ่ง ว่าสามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขายได้หรือไม่ ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์

   เป็นการแจ้งเตือนราคาได้ทั้งตลาดหลักทรัพย์ และตลาดอนุพันธ์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยสามารถแสดงผลบนมือถือในระบบ Android
   โดยการแจ้งเตือนจะแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน
1. Price Alert เป็นการตรวจราคาล่าสุดว่าถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  * การตั้งการแจ้งเตือน 1 หุ้นสามารถตั้งเงื่อนไขได้มากกว่า 1 เงือนไข
2. Port Alert Alert เป็นฟังก์ชันที่คอยตรวจจับหุ้นในพอร์ตว่ามีต้นทุนหรือราคาเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้


   ใช้ในการวิเคราะห์การซื้อ/ขาย หุ้น สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ PC, Tablet และ SmartPhone ทั้งในระบบ IOS และ Android