i2Trade Plus คือโปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์บนอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ ที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมและหลากหลายมากที่สุด
สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้ทุกกลุ่มด้วยฟังก์ชันที่ไม่เหมือนใคร อาทิเช่น

เอกสาร วีดีโอ ดาวน์โหลดวีดีโอ ดูเอกสารออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
  การใช้งานฟังก์ชั่น Smart One Click -  
  การใช้งานฟังก์ชั่น Batch Order -  
  การใช้งานฟังก์ชั่น Re-Order -  
  การใช้งานฟังก์ชั่น Risk Control -  
  การใช้งานฟังก์ชั่น Alert & Notification
- -  
  การส่งคำสั่งแบบ Stop Order
-  
  การส่งคำสั่ง Stop Order แบบ SMA -  
  การใช้งานฟังก์ชั่น Portfolio Clearing Tool -  
  การใช้งานฟังก์ชั่น Ticker - -